Regulamin MODLINCARS w zakresie najmu samochodów

obowiązuje od 01-10-2016

Wstęp

1. Niniejszy Regulamin został wydany przez MODLINCARS zwaną dalej „Wynajmującym”.

2. Regulamin określa warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawieranych przez

Wynajmującego.

3. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są umową najmu.

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a. Najemcy – oznacza to stronę umowy najmu zawartej z Wynajmującym inną niż Wynajmujący lub osobę, która

złożyła rezerwację samochodu;

b. Użytkowniku – oznacza Najemcę oraz każdą osobę fizyczną wskazaną przez Najemcę w umowie najmu jako

upoważnioną do prowadzenia samochodu lub osobę, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie

samochodu

Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

5. Najemcą samochodu może zostać:

1) Osoba fizyczna, która spełnia łącznie warunki:

a. przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,

b. jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli zawiera umowę najmu w

zakresie swojej działalności gospodarczej,

c. ukończyła:

21 lat - klasy samochodów: A, B, B+, BL, M; chyba że wniesie opłatę, o której mowa w pkt. 51 Regulaminu;

23 lata - klasy samochodów: C, C+, C automat, N, N specjalistyczne, chyba że wniesie opłatę, o której mowa w

pkt. 51 Regulaminu;

25 lat - klasy samochodów: C Premium, D, D+, D automat, D Premium, SUV, SUV automat, VAN, R, chyba że

wniesie opłatę, o której mowa w pkt. 51 Regulaminu;

30 lat - klasy samochodów: SUV Premium, E, F, chyba że wniesie opłatę, o której mowa

w pkt. 51 Regulaminu;

25 lat – klasy samochodów inne niż wskazane powyżej, chyba że wniesie opłatę, o której mowa

w pkt. 51 Regulaminu;

2) Osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego), której reprezentant

zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby:

a. przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS, oraz

b. przedstawi dokument, o którym mowa w ust. 1 a) powyżej oraz inny dowód swojego umocowania do zawarcia

umowy najmu (np. pełnomocnictwo) – jeżeli umocowanie to nie wynika z dokumentu z ust. 2 a) oraz;

c. spełnia warunek, o którym mowa w ust. 1 d) powyżej.

6. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania

Użytkownika, do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego

podpisanego przez Wynajmującego.

7. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie, spełniający kryteria określone w pkt. 5 ust. 1 lit d),

Najemca i Użytkownik, z których każdy posiada od co najmniej roku: (i) uprawnienia do kierowania samochodami,

oraz (ii) ważne na terytorium Polski prawo jazdy. Najemca oświadcza, że Najemca i Użytkownik będą spełniać

wymogi określone w zdaniu poprzednim w każdym momencie wykonania umowy najmu.

8. Wymogi wskazane w pkt. 7 Regulaminu obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie

stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika wymogów wskazanych w pkt. 7 Regulaminu

Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

Rezerwacja samochodu i zawarcie umowy

9. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie

internetowej:www.modlincars.pl. Rezerwacja następuje według stawek czynszu najmu obowiązujących w danym

dniu na stronie www.modlincars.pl.

10. Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz Najemca otrzyma potwierdzenie złożenia rezerwacji na wskazany

przez siebie adres e-mail.

11. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy najmu jest:

a. pozytywne zweryfikowanie danych Najemcy;

b. złożenie zamówienia co najmniej 12 godzin przed planowanym czasem odbioru samochodu;

c. zaakceptowanie przez Najemcę obowiązującego Regulaminu dostępnego na stronie: www.modlincars.pl;

d. spełnienie warunków przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu;

12. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Najemcę lub Najemców i przedstawiciela

Wynajmującego formularza umowy najmu na warunkach określonych w rezerwacji potwierdzonej przez

Wynajmującego, co nie uchybia pkt. 60 i 61. W razie zawarcia umowy najmu przez więcej niż jednego Najemcę,

odpowiedzialność wszystkich Najemców na podstawie umowy najmu jest solidarna.

13. W razie niemożności dostarczenia samochodu zgodnego z potwierdzoną przez Wynajmującego rezerwacją

Wynajmujący wynajmie Najemcy samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem tej samej stawki, na

którą została złożona rezerwacja. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy.

14. W przypadku przedłużenia okresu najmu opłata za dalszy okres najmu naliczana jest według

cen obowiązujących w danym dniu na stronie www.modlincars.pl, niezależnie od tego, czy rezerwacja nastąpiła

przez pośrednika lub bezpośrednio.

Obowiązki Najemcy

15. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje

się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go

Najemcy wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz całym wyposażeniem samochodu. Najemca przyjmuje

do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS. Najemca

przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z

niniejszego Regulaminu i umowy najmu i zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o tych obowiązkach.

16. Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie.

17. Najemca oraz Użytkownik zobowiązani są do używania samochodu w sposób określony w umowie, oraz

odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu, a ponadto zobowiązują się do:\

a. zamykania samochodu oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków lub pilota

przy każdorazowym wyjściu z samochodu,

b. wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności

sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu

hamulcowego oraz sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,

c. stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa

lub w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3.

18. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany ogumienia

uszkodzonego w trakcie wykonania umowy najmu (a w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej opony

tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) pokrywa Najemca.

19. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice Polski jest zakazane. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą oraz koszty związane ze

spowodowaniem zwrotu do Wynajmującego samochodu przewiezionego poza granice Polski przez Najemcę

niebędącego konsumentem, Najemca ponosi w pełnej wysokości. Najemca będący konsumentem ponosi koszty,

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że wykaże, że nie ponosi winy za ich powstanie i naruszenie

umowy najmu. Niezależnie od odpowiedzialności Najemcy określonej w niniejszym punkcie, naruszenie zakazu, o

którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu wyłącza uprawnienia do dostarczenia samochodu

zastępczego, jeżeli zdarzenie, które powodowałoby konieczność jego dostarczenia miało miejsce za granicami

Polski.

20. W przypadku, gdy przepisy wymienionych w pkt. 19 państw, do którego samochód zostanie przemieszczony,

przewidują wymogi dotyczące wyposażenia samochodu nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, na

Najemcy spoczywa obowiązek dostosowania samochodu oraz jego wyposażenia do wymogów prawa tego

państwa i poniesienia wynikających z tego faktu kosztów, przy czym nie uprawnia to Najemcy do ingerencji

w samochód i nie uchybia to obowiązkowi zwrotu samochodu w stanie, w którym został on wydany Najemcy.

21. W przypadku stwierdzenia, że Najemca korzysta z wynajętego samochodu w sposób niezgodny z umową lub

przeznaczeniem samochodu, a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży

lub przywłaszczenia samochodu w związku z zawarciem umowy najmu, Wynajmujący może rozwiązać umowę

najmu ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez przesłanie Najemcy na podany

przez niego adres e-mail lub telefon wiadomości zawierającej zawiadomienie o wypowiedzeniu.

22. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z papierosów

elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przewożenia zwierząt.

23. Najemca zobowiązany jest do zachowania wszystkich oznaczeń firmowych Wynajmującego na wynajętym

samochodzie. Usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń firmowych Wynajmującego możliwe jest tylko po uzyskaniu

każdorazowo uprzedniej zgody Wynajmującego. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie może zostać

udzielona pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Najemcę

adres poczty elektronicznej.

24. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych, innych opłat za

korzystanie z infrastruktury drogowej oraz innych należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z

korzystania z samochodu podczas trwania umowy najmu jest obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika, chyba że

Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa Najemca ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za

zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie na Najemcę lub Użytkownika obowiązku zapłaty tego

rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot,

które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu

poprzedzającym.

Zwrot samochodu

25. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym

w umowie najmu.

26. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi

Najemca zgodnie z pkt. 54 i 55 Regulaminu.

27. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. Zwrot samochodu

po tym czasie powoduje naliczenie kary umownej zgodnie z pkt. 43 lit. i) Regulaminu,

z zastrzeżeniem pkt. 28.

28. Przedłużenie najmu samochodu jest możliwe jedynie w przypadku:

a. zgłoszenia Wynajmującemu zamiaru przedłużenia najmu na co najmniej 12 godzin przed upływem terminu

zwrotu określonego w umowie najmu, oraz

b. uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu samochodu, oraz

c. dokonania opłaty za cały okres dodatkowego najmu.

29. Samochód niezwrócony w terminie określonym w umowie najmu, również z powodu niespełnienia wszystkich

warunków określonych w pkt. 28 Regulaminu, zostaje zgłoszony Policji jako skradziony. Najemca jest

zobowiązany do zapłaty kary umownej za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z samochodu

zgodnie z pkt. 43 lit. i) Regulaminu.

30. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do

odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z odbiorem

samochodu.

31. Zwrot samochodu oraz kluczyków od samochodu i dokumentów samochodu może nastąpić tylko w punkcie

Wynajmującego w miejscowości wskazanej w umowie najmu i na rzecz przedstawiciela Wynajmującego.

Zabronione jest przekazywanie kluczyków od samochodu oraz dokumentów samochodu osobom

nieuprawnionym. Zwrot samochodu powinien być potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez

przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze samochodu lub

podpisaniu protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu samochodu,

Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując protokół odbioru.

32. Punkty wynajmu MODLINCARS czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do

23:30 oraz w soboty w godzinach od 07:00 do 22:00.

33. W przypadku zwrotu samochodu poza godzinami pracy określonymi powyżej Najemca:

a. w punkcie wynajmu posiadającym skrzynkę/wrzutnię pod nieobecność przedstawiciela Wynajmującego,

dokonuje zwrotu samochodu, za opłatą wskazaną w pkt. 52 Regulaminu, poprzez umieszczenie kluczyków oraz

dokumentów samochodu w skrzynce/wrzutni. Najemca akceptuje w ten sposób dokonanie przez Wynajmującego 

jednostronnego odbioru samochodu poprzez podpisanie przez przedstawiciela Wynajmującego protokołu odbioru

samochodu;

b. w przypadku nieobecności przedstawiciela Wynajmującego w punkcie wynajmu posiadającym

skrzynkę/wrzutnię poza godzinami pracy Najemca ma możliwość zwrotu samochodu za podpisaniem

dwustronnego protokołu odbioru samochodu, za opłatą wskazaną w pkt. 53 Regulaminu. Usługę, o której mowa

w niniejszym punkcie lit. b), należy zgłosić na 24 h przed zakończeniem wynajmu.

34. Jeśli do zapłaty czynszu za najem samochodu na podstawie umowy odrębnej od umowy najmu zobowiązany

jest zakład ubezpieczeń lub operator assistance, a Najemca pomimo upływu okresu najmu nie udostępnia

samochodu do zwrotu, obowiązek zapłaty czynszu za każdą dodatkową dobę po upływie okresu najmu

uzgodnionego przez zakład ubezpieczeń lub operatora assistance z Wynajmującym, przechodzi na Najemcę. W

takim wypadku Najemca zobowiązany jest opłacić z góry należność za każdą dodatkową dobę najmu,

a umowa najmu ulega przedłużeniu jedynie o okres z góry opłacony przez najemcę. W przypadku braku takiej

opłaty umowa najmu ulega rozwiązaniu z upływem ostatniej opłaconej doby najmu.

Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu

35. Najemca udostępni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon

w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nieudostępnienia samochodu do wykonania

przeglądu Najemca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z pkt. 43 lit. j) Regulaminu.

36. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić

Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody

Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw oraz holowania dokonanych bez zgody

Wynajmującego. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy poza

miejscem zwrotu wskazanym w umowie najmu Najemca ponosi koszt holowania samochodu, zgodnie z pkt. 63

Regulaminu. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach

ogólnych.

37. Najemca nie ma prawa do wykorzystywania wynajętego samochodu do holowania.

38. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne

powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Policji oraz Wynajmującego pod numerem telefonu . Dodatkowo Najemca

zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji

szkody, w szczególności w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię

dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości

w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić

kluczyki i dokumenty od samochodu Wynajmującemu. Najemca odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku

wykonania obowiązków wynikających z niniejszego punktu, chyba że wykaże, że brak jego współdziałania nie

utrudnia Wynajmującemu dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za dane zdarzenie.

39. W przypadku awarii i unieruchomienia wynajmowanego samochodu Wynajmujący udostępni Najemcy

samochód zastępczy. Udostępnienie samochodu zastępczego nastąpi w ciągu 12 godzin w Polsce albo

48 godzin poza granicami Polski od chwili poinformowania Wynajmującego o awarii i unieruchomieniu

wynajmowanego samochodu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za

najem samochodu. W sytuacji, gdy samochód zastępczy jest klasy niższej, wysokość czynszu ulega

odpowiedniemu obniżeniu.

40. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

a. utraty albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków od samochodu;

b. uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub Użytkownika;

c. unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski;

d. szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że uniemożliwiają korzystanie z samochodu, a za ich

powstanie nie odpowiada Najemca;

e. przebicia opony.

Odpowiedzialność Najemcy i kary umowne

41. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę, w części

dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym dotyczących obowiązku zwrotu samochodu w stanie

niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej określonej w niniejszym Regulaminie, chyba że Najemca

udowodni, że naruszenie umowy najmu lub Regulaminu nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi

odpowiedzialności Najemca ani Użytkownik. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może być w

szczególności: pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia (innego niż Najemca lub Użytkownik) lub, w razie gdy

sprawca nie jest znany, notatka urzędowa Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności

lub dokumentacja postępowania sprawdzającego, lub przygotowawczego w przypadku kradzieży samochodu, lub

innych zdarzeń przestępnych.

42. Wysokość kary umownej w przypadku uszkodzenia lub braku wykonania obowiązków, o których mowa w pkt.

38 uzależniona jest od klasy wynajętego samochodu i wynosi:

- w klasie A, B, B+, BL -1000 PLN

- w klasie C, C+, C automat, M - 1500 PLN

- w klasie C Premium, D, D+, D automat, SUV, SUV automat, N - 2000 PLN

- w klasie D Premium, VAN, R, N Specjalistyczne - 2500 PLN

- w klasie innej niż wymienione powyżej - 3000 PLN

43. Pozostałe kary umowne:

a. uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu - 1000 PLN

b. uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu (z wyjątkiem określ. w pkt. 47 e, f) - 300 PLN

c. uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie (za każde) - 300 PLN

d. złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania

narkotyków w samochodzie - 500 PLN

e. złamanie zakazu przewożenia zwierząt - 300 PLN

f. zwrot brudnego samochodu osobowego - 30 PLN

g. zwrot brudnego samochodu dostawczego, specjalistycznego - 100 PLN

h. zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących

stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 200 PLN

i. bezumowne korzystanie z samochodu - wartość stawki dobowej określonej w umowie najmu plus 100 PLN za

każdą rozpoczętą dobę

j. utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub Użytkownika - 2000 PLN

k. zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt. 17 c) - 2000 PLN

l. demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego - 2500 PLN

m. wyjazd za granicę - bez wcześniejszego zgłoszenia  - 2000 PLN

n. kierowanie samochodem przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem - 500 PLN

o. uszkodzenie lub utrata każdego kołpaka - 50 PLN

p. uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) - 1000 PLN

q. uszkodzenie opony w sytuacji określonej w pkt. 18 - 100 PLN

r. uszkodzenie opony w sytuacji określonej w pkt. 18 w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej opony

tego samego typu - 200 PLN

s. zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora parkingu - 150 PLN

t. uzupełnienie brakującego paliwa do pierwotnej ilości za każdy litr paliwa (kara pokrywa zryczałtowany koszt

zakupu i uzupełnienia brakującego paliwa) - 6 PLN

44. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w

Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.

45. Najemca za dodatkową opłatą, określoną w pkt. 56 Regulaminu, może wykupić Pakiety, które zmniejszają

jego odpowiedzialność za wynajęty samochód:

a. SCDW– wyłącza odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia samochodu, o której mowa

w pkt. 42 (w tym szyby, opony, felgi), a także wyłącza zapisy pkt. 44, pkt. 43 lit. n-r) Regulaminu.

46. Pakiety wymienione w pkt. 45 Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności z tytułu pozostałych kar

umownych oraz innej odpowiedzialności określonej w Regulaminie. Pakiety mogą zostać wykupione tylko na cały

okres umowy najmu.

47. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania

lub zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:

a. zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam;

b. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,

lub bez ważnego prawa jazdy;

c. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;

d. wyjazdu samochodem poza terytorium Polski;

e. niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu

skutkującego odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu;

f. niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania

z winy Najemcy;

g. przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym

obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;

h. uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;

i. posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.

48. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości

lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

Opłaty

49. Opłaty na podstawie umowy najmu (w tym czynsz najmu) pobierane są z góry, w Złotych Polskich

(PLN), według stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie,

umowie najmu oraz na stronie internetowej www.modlincars.pl są cenami brutto, chyba że w umowie najmu lub

umowie ramowej wskazano inaczej. W razie rozbieżności wiążą stawki najmu wskazane w umowie najmu lub

umowie ramowej.

50. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

51. Wynajem samochodu klasy C, C+, C automat, N, N specj. przez osobę w wieku 21 - 23 lat, samochodu

klasy C Premium, D, D+, D automat, D Premium, R, SUV, SUV automat, VAN przez osobę w wieku 23-25 lat lub

samochodu klasy E, SUV Premium przez osobę w wieku 25 - 30 lat (za dobę najmu) - 5 PLN

52. Zwrot samochodu w przypadkach określonych w pkt. 35 a) - 40 PLN

53. Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr - 0,50 PLN

54. Podstawienie lub odbiór w granicach miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu Modlincars - 40 PLN

55. Podstawienie/odbiór samochodu poza granicami miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu - 4 PLN za km

liczone od centrum miasta wskazanego przez nawigację do miejsca podstawienia lub odbioru.

56. Pakiety ograniczające odpowiedzialność Najemcy, o których mowa w pkt. 45 (opłata za dobę):

a. SCDW

-klasy A, B, B+, BL - 15 PLN

-klasy C, C+, C automat, M - 20 PLN

-klasy C Premium, D, D+, D automat, SUV, SUV aut, N - 25 PLN

-klasy D Premium, VAN, R, N specjalistyczne - 25 PLN

57. Każdy Użytkownik inny niż Najemca za każdą dobę najmu - 5 PLN

58. Nawigacja GPS z mapą Polski (za dobę) - 10 PLN

59. Fotelik lub podkładka dla dziecka (za dobę) - 9 PLN

60. Opłata administracyjna za obsługę należności lub opłat, o których mowa w pkt. 24 - 100 PLN

61. Opłata za rezygnację z wykonania umowy do 48 h przed datą rozpoczęcia najmu - 50 PLN

62. Opłata za rezygnację z wykonania umowy na 48 h lub mniej przed rozpoczęciem najmu - 100 PLN

63. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego – koszt holowania lub 7 PLN za każdy km (opłata

jest naliczana wyłącznie za kurs w jedną stronę), jednakże nie mniej niż 300 PLN.

Reklamacje

64. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego wskazany w pkt. 1 lub na adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

65. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez

Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminów rozpatrzenia reklamacji na wliczają się terminy

doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego lub serwis poczty elektronicznej.

66. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany elektronicznie, poprzez wysłanie

wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła e-mailem lub

listownie na adres pocztowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła listownie.